Switch LanguageSwitch Language

Galapagos Affrica – Tanzania

41

Crynodeb o’r Prosiect:

Gyda’u hamrywiaeth anhygoel, mae Mynyddoedd Arc y Dwyrain, Tanzania yn dioddef datgoedwigo cyflym. Bydd y prosiect hwn yn cadw’r coedwigoedd ac yn gwella bywydau’r rhai sy’n byw o’u hamgylch.

Yn gweithio gyda dros 30,000 o bobl ym Mynyddoedd Rubeho, bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu cynaliadwy, datblygu rheolaeth effeithiol o goedwigoedd a chadw adnoddau coedwigoedd; gan gael gwared o ddefnydd dinistriol o’r coedwigoedd, a gwella incwm.

Cynnydd y prosiect hyd yn hyn:

Diogelu coedwigoedd – Tair gwarchodfa coedwigoedd pentref arfaethedig yn diogelu 3550 ha o goedwig;

Plannu coed – Mae hadau coed ac offer plannu coed wedi cael eu dosbarthu i 30 o grwpiau planhigfeydd coed ac mae 250,000 o eginblanhigion coed mewn planhigfeydd coed;

Addysg Amgylcheddol - Cafodd 131 o athrawon, 8 arolygydd ysgol ac 20 o staff llywodraeth leol o Rubeho a Gorllewin Usambara, eu hyfforddi mewn addysg amgylcheddol. Roedd 65 o ysgolion yn rhan o’r hyfforddiant;

Bywoliaeth - Pum gweithiwr allanol a 166 o bentrefwyr yn cael hyfforddiant mewn amaethyddiaeth gadwriaethol.

Datrys gwrthdaro rhwng cymunedau
Mae 15 mlynedd o wrthdaro rhwng dau bentref ynghylch ffiniau pentrefi wedi cael ei ddatrys. Trefnodd TFCG (Tanzania Forest Conservation Group) gyfarfodydd yn cynnwys cynghorau pentref y ddau bentref a swyddogion y llywodraeth i drafod y gwrthdaro. Cytunodd y ddau bentref i ildio eu ffin wreiddiol a gosod ffin newydd. Bydd y ffin newydd yn cael ei chynnwys ar fap ffiniau pentrefi’r ardal.

Chwarae rhan allweddol wrth leihau newid byd-eang yn yr hinsawdd
Mae’r coedwigoedd sy’n cael eu diogelu fel rhan o brosiect Coedwig Law Deloitte wedi cael eu dewis i’w cynnwys mewn prosiect peilot REDD sy’n cael ei ariannu gan Norwy. Bydd arian Norwy yn talu am agweddau technegol ar y prosiect (mesur, cofnodi a dilysu carbon, bodloni gofynion safonau carbon). Diben y prosiect yw dangos dull o blaid pobl dlawd o ymdrin â REDD drwy gynhyrchu cymhellion ariannol cyfiawn o’r farchnad garbon fyd-eang i gymunedau lleol yn Tanzania.

Gwobr rhywogaeth newydd
Mae arweinyddiaeth Deloitte wrth ddiogelu coedwig law Affrica wedi cael ei gydnabod drwy enwi rhywogaeth newydd o froga ar ôl y cwmni. Caiff y rhywogaeth newydd ei enwi er mwyn cydnabod gwaith Deloitte wrth helpu i warchod Coedwig Rubeho yn Tanzania lle darganfuwyd y broga.


 

Relevant Documents:

Rubeho Deloitte Project Summary_3

Tanzania

African Rainforest Trust

Tanzania Forest Conservation Group